Referat Støtteforeningen 1 mar. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborgs støtteforening

Torsdag d. 1 Marts 2018

Til stede: Fie og Carsten

Referent: Carsten

Generalforsamling 2018:

Der er et forslag til en ændring i vedtægterne. Dette forslag går på at tilføje en paragraf.

Forslaget samt regnskabet bliver sendt ud til alle der har betalt kontingent til støtteforeningen, så der er mulighed for gennemlæsning inden generalforsamlingen.

Fie er på valg og ønsker genvalg.

Støtteforeningen mangler et medlem, og Bettina er foreslået.

Referat Generalforsamling Støtteforeningen 8 mar. 2018

Generalforsamling for Thorsborgs Støtteforening

Torsdag d 8 Marts 2018

Fremmøde: 10 personer er mødt op, inkl. bestyrelsen.

Valg af ordstyrer: Niels Henrik.

Niels Henrik byder velkommen. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med 4 ugers varsel, via mail og hjemmeside. Derved er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Helle og Carsten.

Formandens beretning: Fie fortæller at der er afholdt 12 gange ældredans i 2017, der er mellem 35 og 48 dansende gæster. Fie kunne godt ønske sig at der kom 10 til, men mener at de kommer stille og roligt, da ældredansen har rigtig god succes og bliver positivt omtalt mange steder.

Ca. halvdelen af danserne bliver og spiser aftensmad, kokkereret af Helle og Fie.

Gæsterne der fortæller om deres oplevelse af at deltage til ældredans er, hyggeligt socialt samvær, med god mad, kaffe og kage og masser af god motion. Stemningen er i top, og der er plads til sjov og ballade.

I 2018 deltog borgmesteren til en ældredans. Han var meget imponeret!

Fie havde lavet balkort til ham, så der stod kvinder og ventede på en dans. Det havde været en rigtig god og sjov dag for alle. Hvor også de dansende gæster havde mulighed for at stille spørgsmål til borgmesteren.

Faxe Bugten var til stede samme dag, og lavede en rigtig flot forside på avisen omhandlende ældredans i Thorsborg.

Der har været afholdt en forårsfest med 56 gæster og en efterårsfest med 49 gæster, et ok fremmøde.

Der har ligeledes været afholdt juletræsfest, hvor Fie havde fået mange sponsorater. Blandt andet fra Meny i Rønnede, Super Brugsen i Karise, Lægårdes camping, Vemmestofte kloster osv.

Desværre deltog kun én familie fra byen, resten af gæsterne var udefrakommende.

I 2018 forsøger bestyrelsen at holde juletræsfest mellem jul og nytår i stedet for, for at se om det kan lokke flere til.

Poul Arne der indtil nu har været julemand, er ikke sikker på om han kan i 2018, vi leder derfor efter andre frivillige. (Der blev til generalforsamlingen, fundet en eventuelt mulig løsning)

Derudover har der været afholdt Bankospil, clairvoyance, Kåre Johannesen.

Flere positive tilbagemeldinger fra de fremmødte på generalforsamlingen, om de gode arrangementer der har været afholdt i 2017.

Regnskab: Støtteforeningen er ikke lagt op til at stifte gæld, derfor er økonomien positiv. Der er et fint overskud.

Ældredansen er en stor post i regnskabet, og bestyrelsen vil derfor meget gerne fortsætte med det månedlige arrangement. Takket være Helle der laver skøn mad, er der mange der bliver og spiser med, hvilket også giver en ekstra indtjening på dagen. Helle er desuden dygtig til at handle ind, så der ikke mangler noget, men der samtidig heller ikke er alt for meget i overskud.

Regnskabet er godkendt.

Kontingent: Kontingentet er på 100 kr pr. person, og forbliver således.

Indkomne forslag: Forslaget er udsendt på forhånd til støtteforeningens medlemmer. Forslaget er en tilføjelse og handler om hvem der står til økonomisk ansvar.

Forslaget er godkendt, og bliver indførst i støtteforeningens vedtægter som §7.

Valg af bestyrelse: Fie er på valg – genvalgt

Bjarne der tidligere var i støtteforeningen har valgt at trække sig. Bettina er foreslået til at træde ind i støtteforeningen.

Bettina er valgt.

Maria bliver foreslået som suppleant til støtteforeningen.

Maria er valgt.

Valg af bilagskontrollant:

Bilagskontrollant: Annette på valg – genvalgt.

Bilagskontrollant suppleant: Niels Henrik på valg – genvalgt.

Referat Generalforsamlingen Støtteforeningen d. 28 feb. 2017

Generalforsamling i Støtteforeningen for Thorsborg Forsamlingshus

d. 28. februar 2017

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent.

Formanden Fie Watson bød velkommen. Annette Thomsen blev foreslået og valgt til dirigent.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig, indkaldt med lovligt 14. dages varsel.

2. Valg af stemmetæller.

Maria Johansen foreslået og valg.

12 stemmeberettigede.

3. Formandens beretning.

Fie Watson berettede:

Der er søgt og fået bevilget alkoholbevilling i støtteforeningens regi. Bevilling er personlig til Fie for 2 år.

Der har været afholdt gode arrangementer med god tilslutning i løbet af året:

Foredrag om Johny Cash med spisning

Juletræsfest – med mange børn og voksne

Koncert og fest med bandet Johny Horsepower

Foredrag om vikingerne på vores egn v/ Kaare Johanson

Bankospil

Og der er arrangement i marts om clairvoyance.

Der har været 4-6000 kr. overskud i kraft af støtte fra Faxe Kommune.

Vi har søgt Faxe Kommune om 96.000 kr. til stålborde og ny opvasker.

Og 836.000 kr. fra Real Dania fonden – Underværker. Til forbedringer i hele huset. Svar midt i marts. Vi er optimistiske!

Vi må satse på at skulle have håndværkere til hjælp. Ingen har tid og mulighed i dag for at afse tid til de store projekter.

Kommentarer og bemærkninger:

Thorkild Madsen gav en fin beskrivelse af det store arbejde og de forbedringer, der er lavet i tidens løb under skiftende bestyrelser. Oliefyr, centralvarme, isolering, loft – hulmur. Nyt komfur, emhætte, ovn, blødtvandsanlæg. Tegninger til nyt køkken, osv.

Der er lagt meget arbejde i gennem årene til fælles gavn og glæde.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab.

Årets resultat: 8005,70 kr.

Budget 2017 blev omdelt.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, hvoraf den vigtigste gjaldt paragraffen, om hvem der tegner foreningen. Til brug ved oprettelse af bankkonto. Dirigenten gennemgik ændringerne.

Fremover lyder paragraf 6 således: Foreningen tegnes af formanden og kasséreren, ved frafald af den ene, et bestyrelsesmedlem, som indtræder på en af posterne.

Forsamlingen henstillede til, at forslag til vedtægtsændringer fremover foreligger sammen med indkaldelse.

Forslaget blev herefter vedtaget.

De opdaterede vedtægter kan ses på hjemmesiden.

6. Valg til bestyrelse

Kasserer Carsten, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Bjarne, modtager genvalg

Begge blev foreslået og genvalgt.

7. Valg af suppleant (valg hvert år)

Ingen forslag!

8. Valg af bilagskontrollør og suppleant.

Annette Thomsen foreslået og valgt.

Suppleant: Niels Henrik Olsen foreslået og valgt.

9. Eventuelt

Lad os alle gøre en indsats for at udvide kredsen, der bakker op om vores hus og for at finde ekstra hænder, der kan byde ind med, hvad de kan overkomme.

____________________________

Dirigent Annette Thomsen

Ref. Anne Bruun Olsen

Referat Støtteforeningen 10 jan. 2017

Referat fra Støtteforeningen for Thorsborg Forsamlingshus

den 10/1-2017

Det aftales at der indkaldelses til

generalforsamling d. 28 februar 2017

kl. 20.30.

Det aftaltes samtidig at møderne fremover vil blive afholdt udenom Thorsborg Forsamlingshus møder.

Vend mødet deltog Fie, Bjarne og Carsten.

Referat Støtteforeningen d. 20 nov. 16

Referat fra Støtteforeningen for Thorsborg.

Tilstede var

Fie, Bjarne og Carsten.

Evaluering af arrangementerne Johnny Cash og Vikingerne.

Johnny Cash foredraget trak ca. 70 betalende gæster til.

Det var en tilfredsstillende deltagelse, som vi dog gerne havde set flere af.

Vikingerne af Kåre Johannessen trak ca. 40 betalende gæster til.

Det var acceptabelt, men vi så dog gerne flere af støtteforeningens og husets medlemmer deltage.

Vi besluttede at arrangementerne var en succes og at vi arbejder videre i det nye år med flere arrangementer.

Årsplanen for 2017 ser indtil videre sådan ud.

Lørdag d. 11/2-17 har vi sat Johnny Horsepower på tapetet, til dem der var med til Johnny Cash foredraget, vil i kunne kende forsangeren Dennis Lydom som med sit band vil synge udelukkende Johnny Cash numre.

Søndag d. 5/2-17 har vi Bankospil.

Onsdag d. 8/3-17 er der Clairvoyance aften

I uge 12 har vi et foredrag, nærmere herom senere.

Lørdag d. 30/9-17 afholder vi Høstfest, ligeledes mere herom senere.

I uge 45 kommer Kåre Johannessen igen.

Søndag d. 3/12-17 afholder vi igen juletræsfest.

Bjarne Friis er fremover vores lokale fotograf og vil således mænge sig i blandt jer der deltager, for at tage de fineste billeder.