Referat Generalforsamlingen Støtteforeningen d. 28 feb. 2017

Generalforsamling i Støtteforeningen for Thorsborg Forsamlingshus

d. 28. februar 2017

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent.

Formanden Fie Watson bød velkommen. Annette Thomsen blev foreslået og valgt til dirigent.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig, indkaldt med lovligt 14. dages varsel.

2. Valg af stemmetæller.

Maria Johansen foreslået og valg.

12 stemmeberettigede.

3. Formandens beretning.

Fie Watson berettede:

Der er søgt og fået bevilget alkoholbevilling i støtteforeningens regi. Bevilling er personlig til Fie for 2 år.

Der har været afholdt gode arrangementer med god tilslutning i løbet af året:

Foredrag om Johny Cash med spisning

Juletræsfest – med mange børn og voksne

Koncert og fest med bandet Johny Horsepower

Foredrag om vikingerne på vores egn v/ Kaare Johanson

Bankospil

Og der er arrangement i marts om clairvoyance.

Der har været 4-6000 kr. overskud i kraft af støtte fra Faxe Kommune.

Vi har søgt Faxe Kommune om 96.000 kr. til stålborde og ny opvasker.

Og 836.000 kr. fra Real Dania fonden – Underværker. Til forbedringer i hele huset. Svar midt i marts. Vi er optimistiske!

Vi må satse på at skulle have håndværkere til hjælp. Ingen har tid og mulighed i dag for at afse tid til de store projekter.

Kommentarer og bemærkninger:

Thorkild Madsen gav en fin beskrivelse af det store arbejde og de forbedringer, der er lavet i tidens løb under skiftende bestyrelser. Oliefyr, centralvarme, isolering, loft – hulmur. Nyt komfur, emhætte, ovn, blødtvandsanlæg. Tegninger til nyt køkken, osv.

Der er lagt meget arbejde i gennem årene til fælles gavn og glæde.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab.

Årets resultat: 8005,70 kr.

Budget 2017 blev omdelt.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer, hvoraf den vigtigste gjaldt paragraffen, om hvem der tegner foreningen. Til brug ved oprettelse af bankkonto. Dirigenten gennemgik ændringerne.

Fremover lyder paragraf 6 således: Foreningen tegnes af formanden og kasséreren, ved frafald af den ene, et bestyrelsesmedlem, som indtræder på en af posterne.

Forsamlingen henstillede til, at forslag til vedtægtsændringer fremover foreligger sammen med indkaldelse.

Forslaget blev herefter vedtaget.

De opdaterede vedtægter kan ses på hjemmesiden.

6. Valg til bestyrelse

Kasserer Carsten, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem Bjarne, modtager genvalg

Begge blev foreslået og genvalgt.

7. Valg af suppleant (valg hvert år)

Ingen forslag!

8. Valg af bilagskontrollør og suppleant.

Annette Thomsen foreslået og valgt.

Suppleant: Niels Henrik Olsen foreslået og valgt.

9. Eventuelt

Lad os alle gøre en indsats for at udvide kredsen, der bakker op om vores hus og for at finde ekstra hænder, der kan byde ind med, hvad de kan overkomme.

____________________________

Dirigent Annette Thomsen

Ref. Anne Bruun Olsen