Referat fra ordinær generalforsamlingshuset . 1/3-2016

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Thorsborg Forsamlinghus tirsdag d. 1. marts 2016

1. Valg af dirigent

Niels Henrik Olsen foreslået og valgt.

Referent: Anne Bruun Olsen
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da der var udsendt
særskilt invitation til medlemmerne med orientering (vedlagt referatet) om, hvorfor der ikke blev afholdt
generalforsamling i 2015.
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at se fremad og ønskede en god og sober debat.
Alle kunne tilslutte sig dette, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Carsten Hansen og Steen Petersen foreslået og valgt.

3. Formandens beretning.

Helle Christiansen gjorde i sin beretning på vegne af bestyrelsen ærligt rede for, hvorfor der ikke blev afholdt generalforsamling sidste år, og hvorfor der ikke foreligger noget regnskab. Helle bad om hjælp til at få udarbejdet dette. Forsamlingen tog beretningen til efterretning uden kommentarer.

4.Godkendelse af regnskab

Der var et par spørgsmål fra salen:
Er der nogen kassebeholdning ?
Hvorfor har man ikke bedt om hjælp til regnskabet inden generalforsamlingen?
Hvorfor er der gået 2 år? Hvorfor har man ikke indkaldt noget før?
Dirigenten foreslog, at vi i foreningen starter på en frisk og kører videre herfra.
Det tilsluttede forsamlingen sig med ønske om, at regnskab og budget udarbejdes og udsendes til
medlemmerne hurtigst muligt.

5. Godkendelse af budget, herunder kontingentvedtagelse

Budget 2016/2017 er en opgave for den nye bestyrelse.
Kontingent uændret 200 kr.

6. Indkomne forslag

Fie Watsons forslag til vedtægtsændring i § 5:
Fra: Kasserer og sekretær kan vælges udenfor bestyrelsen
Til: Kasserer og sekretær skal være en del af bestyrelsen.
Denne vedtægtsændring blev vedtaget og indebærer, at følgende linje slettes fra paragraf 4:
Dog hvis kassereren er valgt udenfor bestyrelsen, er der 2 medlemmer på valg.

7. Valg af bestyrelse

Valg af formand for 1 år:
(Helle Christiansen ønsker ikke genvalg).
Fie Watson, St. Torøje, foreslået og valgt.
Valg af kasserer for 2 år:
Niels Ingersen, Spjellerup, foreslået og valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

1 medlem, der vælges for 2 år:
Forslag:
Christian Jacobsen (siddende medlem)
Bettina Ingersen
Doris Sørensen
Christian Jacobsen valgt for 2 år.

2 medlemmer, der vælges for 1 år:
Forslag:
Stine Elbæk
Maria Johansen
Bettina Ingersen
Brian Olsen
Doris Sørensen
Stine Elbæk og Maria Johansen valgt for 1 år.

8. Valg af suppleanter (valg hvert år)

1. Bettina Ingersen foreslået og valgt
2. Tom Pollas foreslået og valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor (bilagskontrollant): Niels Henrik Olsen foreslået og genvalgt Revisor (bilagskontrollant):suppleant: Anette Thomsen foreslået og genvalgt
10. Eventuelt

Der var opfordring til bestyrelsen om at indhente medlemmernes e-mail-adresser, så kommunikationsvejen bliver hurtigere og nemmere.

Der var spørgsmål ang. Støtteforeningen, hvad gør vi?
Foreningen er stiftet 2014, men ikke i funktion. Der foreligger love/vedtægter fra 2014. Forsamlingen henstiller til Støtteforeningens bestyrelse om hurtigst muligt at indkalde til generalforsamling. Formand Bettina Petersen tager initiativ.

Hvis den nye bestyrelse for foreningen Thorsborg Forsamlingshus kan nå det, fremlægges regnskab og budget på Støtteforeningens generalforsamling.
Til næste år kan de to generalforsamlinger afholdes samtidigt. Der var ønske om, at Thorsborg og Støtteforening laver en strategi og bliver enige om det fremtidige virke.
Den nye formand Fie Watson opfordrede til, at man melder sig, hvis man kan afse tid til at hjælpe med praktiske opgaver. Hun overrakte derefter Helle et buket blomster, som tak for den store indsats, hun har ydet. Helle har lovet at tage sig af udlejningerne, indtil i hvert fald konfirmationerne er overstået. Og Sussi og Helle kører videre med ældredansen.

Dirigenten takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, ønskede tillykke til de nyvalgte og takkede for en konstruktiv generalforsamling, gennemført i ro og orden.