Referat Generalforsamling Forsamlingshuset 8 mar. 2018

Generalforsamling i Thorsborg forsamlingshus

Torsdag d 8 Marts 2018

Fremmøde: 10 personer er mødt op, inkl. bestyrelsen.

Valg af ordstyrer: Niels Henrik.

Niels Henrik byder velkommen. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med 4 ugers varsel, via mail og hjemmeside. Derved er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Helle og Carsten.

Formandens beretning: Fie fortæller at 2017 er gået hurtigt for Thorsborgs bestyrelse. Der har været fuld gang i byggeriet. Der er lavet handicap toilet, blevet ryddet op og ud på 1.salen, samt påbegyndt ombygning af køkkenet. Især køkkenet har taget meget tid.

Bestyrelsen er godt klar over at der ikke er udkommet ret mange referater i årets løb, da bestyrelsen har taget en snak når de er mødtes på ”gadehjørnet”, hvilket har været muligt fordi der kun er 3 medlemmer i bestyrelsen. Det har været småting som fx valg af farve og fliser, derfor har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at mødes officielt. Dog vil bestyrelsen alligevel stramme op på de officielle møder i 2018.

I årets løb har bestyrelsen haft søgt penge og sponsorater flere steder, med god succes. Blandt andre har Sparekassen Sjælland og Faxe kommune været gode samarbejdspartnere. Sparekassen Sjælland har givet sponsorat samt et lån til ombygningen af køkkenet. Vanførefonden har ligeledes støttet til handicaptoilettet. Faxe kommune har givet nye borde til køkkenet samt andet inventar, og Faxe Bryggeri har givet øl glas.

Lagmidlerne finansierer 1.salen.

Fie har lavet meget lobbyarbejde i forhold til politikerne i området, og fik derfor muligheden for at afholde valgmøde i Thorsborg Forsamlingshus. En aften med godt fremmøde, og god stemning. Efterfølgende har Fie og Helle arbejdet videre med kontakten til politikerne.

1.salen på Thorsborg skal ombygges, og planen er at den skal benyttes til børn og unge fra de omkring læggende byer. Fie håber på at kunne blive projekt ansat gennem kommunen. Hvis det lykkedes håber bestyrelsen meget på at vi kan finde frivillige der vil støtte op om projektet.

Der kommer flere positive kommentarer fra de fremmødte til generalforsamlingen, som går på at bestyrelsen gør et stort og godt stykke arbejde 🙂

Der er spørgsmål til hvilken aldersgruppe der er tiltænkt til at benytte 1. salen.

Hertil svarer Fie at det indtil nu ikke er planen at der skal være en aldersgrænse, men alt efter hvor mange der vil benytte tilbudet, muligvis vil blive aldersopdelt på de forskellige dage, alt efter hvilken aktivitet der tilbydes.

Regnskab: Carsten, der er bilagsfører laver en kort gennemgang af regnskabet. Regnskabet ser flot ud, og Thorsborg har et solidt fundament.

Positive kommentarer bliver givet, ”Det er glædeligt at der kommer så mange penge ind”

Regnskabet er godkendt.

Budget: Da budgettet ved en fejl ikke er kommet med til generalforsamlingen, laves der en kort afstemning om, om dette må sendes rundt pr. mail efter mødets afslutning. Carsten kan fortælle at det ser fint ud. Derfor vedtages det at det er i orden, at medlemmerne modtager det pr. mail.

Kontingent: Det årlige kontingentet er på 200 kr pr. person. Det forbliver sådan.

Der er pt. 21 betalende medlemmer. Det er desværre kun 1/5 af hvor mange medlemmer Thorsborg havde i 2017. En forklaring på dette kan være de løbende indmeldelser der kommer, efterhånden som huset lejes ud. Der kan derfor sagtens komme flere i løbet af 2018.

Der er 2 medlemmer der i 2017 meldte sig ud af foreningen, da de var utilfredse med de regler Thorsborg har.

Valg til bestyrelse: Bettina er på valg – genvalgt.

Maria er på valg – genvalgt.

Bestyrelsen har i 2017 arbejdet på at finde 2-3 suppleanter til bestyrelsen, da dette ikke har været muligt at finde fortsætter vi 2018 uden disse.

Der vil fortsat blive ledt efter frivillige.

Valg af bilagskontrollant:

Bilagskontrollant: Niels Henrik på valg – genvalgt.

Bilagskontrollant suppleant: Annette på valg – genvalgt.

Evt.: Den 25 maj 2018 bliver der afholdt gin smagning i Thorsborg. Opslag vil komme på hjemmesiden og hængt op rundt omkring.

Prins Carls skole er til salg for 60.000 kr, prisen menes at kunne forhandles en smule ned.

Sælger ønsker at lokale hænder skal overtage skolen, og de vil gerne stå til rådighed i forbindelse med at søge fonde til restaurering af skolen.

Ordstyreren .

Niels Henrik hører om der er mere, og da det ikke var tilfældet, lukkede han generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.