Referater

Bestyrelsesmøde for Thorsborg forsamlingshus og støtteforening.

Mandag d. 4 April 2022

Til stede: Fie, Johnny, Bent, Lotte, Anne, Maria

Referant: Maria

Orientering fra Fie:

Forsamlingshus træf d. 13/6-22 i Førslev.

Fie deltager, resten af bestyrelsen ser om de kan.

Generalforsamling i forsamlingshus klubben d. 19/4-22

Som det ser ud lige nu er alle forhindrede i at deltage.

Der er søgt penge hos Vemmetofte fonden, til en ny rengøringsvogn, det forventes der kommer svar efter deres næste bestyrelsesmøde.

Der er søgt penge hos Faxe kommune til nyt bestik.

Fie har deltaget i et seminar med Nordea Fonden, hvor Fie har spurgt ind til om de var interesserede i at sponsorerer de nye toiletter. Der skulle først sendes en forespørgsel, hvortil de har meldt tilbage at de er interesserede. Der skal derfor sendes en endelig ansøgning af sted.

Anne og Niels-Henrik har tidligere stået for maling af sokkel og trappe på Thorsborg. Det vil de gerne gøre igen. Ligeledes fortsætter Niels-Henrik med at slå græs ved Thorsborg.

De andre udendørsarealer vil Philip gerne fortsætte med at passe som hidtil.

Thorsborg vil samle ind til en hjertestarter, der skal hænge på huset. Der bliver lavet en digital indsamling, som starter i nærmeste fremtid.

Thorsborgs budget ser pt. fint ud.

Regler, fordele og kommunikation:

Kommunikationen mellem alle bestyrelsesmedlemmer, i både hovedforening og støtteforening foregår gennem Messenger, så alle modtager de samme beskeder.

Alle medlemmer af bestyrelse og støtteforening kan leje huset, til dem selv, til prisen af strøm og vand forbrug.

Der kan ikke lejes langt ud i forvejen og alle der betaler fuld pris har første ret.

Aktiviteter i huset og hovedrengøring:

Loppemarked afholdes i Thorsborg d. 22/5-2022 fra klokken 10-14.

Der vil på dagen blive solgt ud af tingene fra kælderen. Der er ikke muligt for andre at opsætte boder denne dag.

Det påtænkes at afholde bankospil efter sommerferien eller til efteråret. Datoen er ikke fastsat endnu.

Fie har holdt møde med LOF, som gerne vil stå for at afholde 4 større arrangementer om året. Dertil skal Thorsborg stå for opsætning af borde/stole og salg af mad/drikke.

Alle bestyrelsesmedlemmer foretager hovedrengøring i Thorsborg den 30/4-2022.

Helle og Anette fortsætter med at holde styr på rengøringen af køkkenet.

Hvad skal der laves i huset:

Der er nogle småting der skal repareres i Thorsborg. Johnny, Fie og Bent går en tur rundt i huset og får set på det, og finder ud af hvornår de kan lave det.

Rengøring i hverdagen:

Fie står for rengøring af huset, både før og efter fester, samt i forbindelse af ældredans.

Generalforsamling for Thorsborg forsamlingshus.

Tirsdag d. 15.03.2022

  1. Valg af dirigent Niels Henrik. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger. I vedtægterne læses det at der skal udsendes særskilt invitation til alle medlemmer, hvilket ikke er gjort. Alle tilstedeværende godkender at generalforsamlingen har været indvarslet på hjemmesiden og dette er nok, hvis der til næste gang rettes op på dette. Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.
  2. Valg af stemmetæller Anne
  3. Formandens beretning Fie fortæller om året 2022 i Thorsborgs hovedafdeling. Carsten har i oktober måned trukket sig fra bestyrelsen, og hans kassere post. Fie har midlertidigt overtaget, for der ikke skulle indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Grovkøkkenet er nu endeligt godkendt og Thorsborg har nu papirer på det. Hjemmesiden er opdateret. Der har været mange bookinger af Thorsborg siden sidste generalforsamling. Fie fortæller der normalt hvert år kan søges penge hos Faxe kommune. Grundet corona har faxe kommune valgt at de penge denne gange skulle uddeles til forsamlingshusene uden at der skulle søges først. Thorsborg har modtaget 39.000kr.

LOF (Liberalt oplysnings forbund) vil lave et fremtidigt samarbejde med Thorsborg, hvilket betyder de vil benytte Thorsborg til at afholde kurser, foredrag osv. Dette samarbejde vil blive godt for Thorsborg. Der er forsøgt at søge penge hos flere fonde, til fx at lave toiletterne, men grundet corona har en del af dem givet afslag. Andre mener at forsamlingshuse selv burde have økonomi til den slags. Fie giver ikke op, og søger derfor videre. Under corona har Thorsborg været lukket ned for privat fester. Dette er sket fordi Fie ville stå til ansvar for at corona-reglerne blev overhold. Som fx at festen skulle slutte kl. 22.

Hvis reglerne ikke blev overholdt kunne Thorsborg få en bøde på 10.000kr.

Formandens beretning er taget til efterretning.

  1. Godkendelse af regnskab Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt.
  2. Godkendelse af budget, herunder kontingent vedtagelse Intet budget. Kontingentet ligger på 200kr. Det vedtages at kontingentet skal fortsætte uændret.
  1. Indkomme forslag Ingen.
  2. Valg til bestyrelsen Lotte Watson er genvalgt til bestyrelsen. Maria Johansen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, men stiller i stedet op som suppleant. Anne Stage er valgt til kassere.
  3. Valg af suppleanter Maria Johansen er valgt til suppleant. Bent Watson er valgt til suppleant.
  4. Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant. Niels Henrik Olsen er valgt for 2 år som bilagskontrollør. Anette Thomsen er valgt for 1 år som billagskontrollør suppleant.
  5. Eventuelt Der henstilles til gennemgang af vedtægterne. Invitation til generalforsamling samt opkrævning af kontingent på mail til alle medlemmer.

Generalforsamling for Thorsborgs støtteforening.


Tirsdag d. 15.03.2022


1. Valg af dirigent
Niels Henrik Olsen.
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet, med 4 uger.
Generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetæller
Anne Olsen
3. Formandens beretning
Carsten har i oktober måned trukket sig fra støtteforeningen og derved den post han havde
som kasserer. Fie har overtaget midlertidigt for der ikke skulle indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling.
Der har været 4 gange ældredans, hvoraf den ene var en større ”fest” end ellers, da det var
Mortens aften. Fie havde søgt penge hos Faxe kommunes § 79, som har til formål at støtte ‘
arrangementer der er lavet for ældre. Denne aften var der underholdning til maden i form af
sang, større middag end ellers samt den sædvanlige musik til dansen. Det blev en meget
vellykket aften med næsten 60 deltagere.
Grundet corona blev juletræsfest, loppemarked og bankospil ikke til noget.
Der har været afholdt foredragsaften i forsamlingshuset med 39 deltagere.
Formandens beretning er taget til efterretning.
4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet blev udleveret til alle fremmødte. Regnskabet er gennemgået og fundet i orden
af bilagskontrollanterne. Regnskab godkendt.
5. Godkendelse af budget, herunder kontingent vedtagelse
Intet budget.
Kontingentet ligger på 100kr. Det vedtages at kontingentet skal fortsætte uændret.
6. Indkomme forslag
Ingen.
7. Valg til bestyrelsen
Fie Watson er genvalgt til formand.
Anne Stage er valgt til kassere.
8. Valg af suppleanter
Lotte Watson er valgt til suppleant.
Johnny Larsen er valgt til suppleant.

9. Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleant.
Anette Thomsen er valgt som bilagskontrollør suppleant.
Niels Henrik Olsen er valgt som bilagskontrollør.
10. Eventuelt
Fie har sat en annonce i det lokale reklameblad, som har fokus på ældredans. Indtil videre har det allerede givet 6 nye deltagere