Vedtægter for Thorsborg Forsamlingshus

Vedtægter for Thorsborg Forsamlingshus.

§ 1. Navn og hjemsted.

Foreningens navn er: Thorsborg Forsamlingshus.

Kærsvænget 2, Store Torøje, 4640 Faxe

§ 2. Formål.

Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde Forsamlingshuset Thorsborg, som almennyttigt, lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig art. Foreningen understøtter samhørighed og et aktivt fællesskab mellem områdets beboere. Bestyrelsen kan beslutte ikke at leje huset ud til aktiviteter, som bestyrelsen mener, kan skade forsamlingshusets omdømme.

Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Danske Forsamlingshuse, gennem forsamlingshusforeningen i det gamle Storstrøms amt, og udlejes kun til medlemmer.

§ 3. Medlemsforhold.

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, bosiddende i det lokale område, samt andre personer og foreninger med tilknytning til Thorsborg.

Foreningens medlemmer er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter, og leve op til dens formål. Medlemmerne er berettiget til at deltage i foreningens aktiviteter og arrangementer.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for, at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelses søgende ønsker det, efterprøves af den førstkommende ordinære generalforsamling.

Udtrædelse finder sted ved skriftlig besked til foreningen med 3 måneders varsel til et regnskabsårs udgang. Generalforsamlingen kan med 2/3 majoritet af de fremmødte, beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de krav, som følger af, ved medlemskabet påhvilede forpligtelser, elle som handler til skade for foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af februar måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, efter behov, og skal indkaldes, når mindst 1/5 af medlemmerne skriftlig fremsætter krav om det, med angivelse af grund for indkaldelsen. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af kravet. Indkaldelses til generalforsamling skal finde sted med mindst 4 ugers varsel. Ved særskilt skrivelse til hvert enkelt medlem, eller ved annonce i lokalblad. Med indkaldelsen skal oplyses dagsorden, og til den ordinære generalforsamling, skal det reviderede regnskab, enten medfølge, eller det skal oplyses, hvor regnskabet ligger til gennemsyn, senest 1 uge før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1 Valg af dirigent.

2 Valg af stemmetæller

3 Formandens beretning.

4 Godkendelse af regnskab.

5 Godkendelse af budget, herunder kontingent vedtagelse.

6 Indkomne forslag.

7 Valg af bestyrelse.

7 a Valg af Formand / Kasserer ( Formand ulige år / Kasserer lige år )

7 b Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8 Valg af suppleanter

9 Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleanter

10 Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemninger skal finde sted, skriftligt, såfremt blot et af de tilstedeværende stemmeberettigede kræver dette. Stemmeberettiget er alle medlemmer, som har betalt kontingent for det indeværende år, senest d. 31 januar.

Foreninger skal skriftligt oplyse, hvilke personer der repræsenterer dem.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ønskes et forslag optaget under punkt 6 på dagsordenen, for den ordinære generalforsamling, skal det fremsættes skriftligt, og være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, der består af 3 medlemmer.

Valgperioden er 2 år. 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.

Generalforsamlingen vælger hvert år en 1. og en 2. suppleant.

På den ordinære generalforsamling, vælges hvert år blandt medlemmerne 1 bilagskontrollør for en 2-årig periode og en bilagskontrollør suppleant for en 1-årig periode. Ingen af de pågældende, må være medlem af bestyrelsen eller suppleant til denne.

Ved supplering af et bestyrelsesmedlem eller en revisor, indtræder suppleanten for hele den pågældendes periode.

§ 5. Bestyrelsen.

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

Umiddelbart efter hver generalforsamling, hvor valg har fundet sted til bestyrelsen, konstituerer denne sig med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Der udarbejdes referater af møderne. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastlægger betingelserne og priserne for husets brug. Bestyrelsen kan bemyndige personer, udvalg og arbejdsgrupper, til at varetage specifikke opgaver.

§ 6. Økonomi

Foreningens økonomi er baseret på ejerskab af forsamlingshuset Thorsborg.

Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Af et evt. overskud sker henlæggelse til vedligeholdelse og til lignende angivne formål, bestemt af bestyrelsen og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. Foreningens midler skal være anbragt i pengeinstitut. Kassereren orienterer ved bestyrelses ordinære møder om foreningens økonomiske situation. Der kan aldrig udbetales overskudsdele til medlemmerne. Årsregnskabet skal foreligge revideret senest 1 uge før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Beløb indbetalt af medlemmer for køb af medlemsbeviser anses for varige almennyttige bidrag, og kan under ingen form genudbetales til indskyderne. Bestyrelsen kan af en generalforsamling, bemyndiges til at etablere de for foreningen nødvendige kreditter, og i den forbindelse, med jer i nødvendigt omfang, belåne selskabets aktiver.

§ 7. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand og kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsen, valgt bilagskontrollør eller medlem, undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser i forhold til foreningen, som efter almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens økonomiske forpligtelser, med undtagelse af betaling af vedtaget og forfaldent kontingent. Intet medlem kan opnå personlig vinding af foreningens formue.

§ 8. Ændring af vedtægter.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at ændringsforslaget vedtages på en generalforsamling, med 2/3 af de afgivne stemmer, samt at ændringsforslagene har været tilgængelige til gennemsyn i forsamlingshuset 1 måned inden generalforsamlings afholdelse.

§ 9. Ophævelse af foreningen.

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkalder den til en generalforsamling med nærmere oplysninger om situationen bl.a evt. for at få valgt en anden bestyrelse. Viser det sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der med nærmere forslag om foreningens opløsning og forsamlingshusets evt. afhændelse, til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af de afgivende ja og nej stemmer.

Hvad der måtte være indbetalt for medlemsbeviser/andele kan ej heller ved en evt. opløsning genudbetales til medlemmerne.

Ved ophævelse af foreningen eller salg af forsamlingshuset, skal de tiloversblevne økonomiske midler anvendes til almennyttige formål i det lokale område.

Ingen må opnå personlig vinding ved foreningens ophævelse, eller ved salg af forsamlingshuset.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling,

afholdt den 28 februar 2017

I Thorsborg Forsamlingshus.