Vedtægter for Støtteforeningen

Love

for

Støtteforeningen

for Thorsborg Forsamlingshus

således vedtaget d. 8 marts 2018

§ 1.

Foreningen navn

Støtteforeningen for Thorsborg

Forsamlingshus.

§ 2.

Formål

Foreningen er en sammenslutning af interesserede, som

ved medlemskab samt arrangementer, søger at støtte Thorsborg Forsamlingshus

økonomisk.

§ 3.

Foreningen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer.

Formand og kasserer vælges af bestyrelsen efter

generalforsamlingen. Bestyrelsen vælges på foreningens

ordinære generalforsamling, i februar.

Bestyrelsemedlemmerne vælges for 2 år ad gangen,

således at 1 og 2 medlemmer afgår efter tur. Der vælges på

lige år 1 og på ulige år 2. Der vælges 1 suppleant, 1 bilagskontrollører og 1 bilagskontrollør suppleant, disse vælges for 1 år ad gangen.

Medlemmer af Støtteforeningen samt Thorsborg Forsamlingshusets bestyrelse, kan vælges til bestyrelsesmedlemmer, suppleant eller bilagskontrollør.

§ 4.

Generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling foregår med 4 ugers

varsel ved bekendtgørelse på hjemmesiden eller i den lokale avis.

Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Formandens beretning

Kasseren aflægger revideret regnskab

Indkomne forslag

Valg af:

Bestyrelse

Suppleant

Bilagskontrollør

Bilagskontrollør suppleant

Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal

skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før

generalforsamlingen.

Prisen på medlemskort fastsættes af generalforsamlingen hvert år.

§ 5.

Stemmeret.

Kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

§ 6.

Bestyrelsen

Foreningen tegnes af Formand eller Kasseren eller ved den enes frafald, et bestyrelsesmedlem som indtræder på en af posterne.

Anvendelse af foreningens midler, der dels indkommer ved

salg af medlemskort, dels ved indtægts givende arrangementer,

bestemmes af bestyrelsen, dog under ansvar, overfor generalforsamlingen.

§ 7. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes i den daglige økonomi af formand og kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning og underskrift fra en fuldtallig bestyrelse.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt bilagskontrollør eller medlem, undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser i forhold til foreningen, som efter almindelige retstilstand kunne være personligt ansvars pådragende.

For foreningens forpligtelser hæfter foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens økonomiske forpligtelser, med undtagelse af betaling af vedtaget og forfaldent kontingent. Intet medlem kan opnå personlig vinding af foreningens formue.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan indvarsle til ekstraordinær

generalforsamling og skal indvarsle, når mindst 1/3

af medlemmerne fremsætter begæring herom. Den

ekstraordinære generalforsamling indkaldes med

samme varsel og på samme måde som den ordinære

generalforsamling.

§ 9.

Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske til foreningens kasserer. Ethvert

medlem, der direkte eller indirekte på en alvorlig

måde skader foreningen ved upassende optræden

eller handling, kan af bestyrelsen under ansvar

overfor generalforsamlingen, ekskluderes af

foreningen.

§ 10.

Opløsning af foreningen.

Vedtagelse af forslag til opløsning af foreningen skal

ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de

tilstedeværende stemmer for forslaget. Kan der ikke skaffes flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvor simpelt flertal afgør opløsningen.

§ 11.

I tilfælde af foreningens ophør overgår dens midler

til Thorsborg Forsamlingshus. Thorsborg

Forsamlingshus og Støtteforeningen Thorsborg, hæfter på ingen

som helst måde økonomisk overfor hinanden.

Denne paragraf kan ikke ændres eller ophæves.