Referat Generalforsamling Forsamlingshus d. 28 feb. 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Thorsborg Forsamlingshus

tirsdag d. 28. februar 2017

1. Valg af dirigent

Annette Thomsen foreslået og valgt.

Referent: Anne Bruun Olsen

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der var udsendt

særskilt invitation til medlemmerne pr. mail d. 15.1.17. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Carsten Hansen foreslået og valgt.

3. Formandens beretning

Fie Watson berettede om et travlt år, hvor bestyrelsen fra start besluttede en stigning i prisen på udlejning af huset for at kunne få økonomien til at hænge sammen. Stigningen blev i det store hele positivt modtaget.

Mange kræfter er blevet brugt på vores nye hjemmeside, som bliver flittigt brugt. Især fra folk udefra. Så vi er kommet på landkortet.

Fie og Bettina står for rengøring.

Bestyrelsen lægger mange frivillige kræfter, hvilket også er nødvendigt for huset økonomi.

Fie takkede Helle for hendes engagement omkring ældredansen.

Økonomien er god. Bestyrelsen har søgt og modtaget midler fra Kongsted Sparekasse (Møns bank),Faxe kommunes anlægspulje , LAGmidlerne (til istandsættelse af lejlighed på første sal til bl.a. faciliteter for unge mennesker stil små udlejninger mv.), Vanførefonden (til handicaptoilet), Vemmetofte Kloster, m. fl.

Fie har været til mange møder bl. a. hos Faxe Kommune, som er meget velvillig indstillet over for os.

Vi er med i app´en Oplev Faxe, hvor vi kan lægge vores arrangementer op.

Teknisk Forvaltning har stået for at renovere P-pladsen, så vandet kan komme væk. Og vi har fået lovning på, at vi må etablere en legeplads på det grønne område over for Thorsborg. Og kommunen vil efterfølgende holde området.

Men fokus er først på huset, og pt. er handicaptoilettet ved at være i mål, og køkkenet følger derefter. Og derefter toiletterne.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab

Formanden orienterede om, at Niels Tronborg Ingersen trækker sig fra bestyrelsen og dermed kasserer jobbet på gr. af stort arbejdspres.

Regnskabet blev udleveret. Kassereren var ikke til stede.

Det oplystes, at der er 31 medlemmer i foreningen.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

5. Godkendelse af budget, herunder kontingentvedtagelse

Der foreligger intet budget. Bestyrelsen udarbejder budget 2017 efterfølgende.

Generalforsamlingen vedtog uændret 200 kr.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i § 4:

Bestyrelsen foreslår, at det i §4 Generalforsamling gældende: at bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer

ændres til:

at bestyrelsen består af 3 medlemmer, og at 1 medlem er på valg i ulige år og 2 er på valg i lige år.

Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand for 2 år: Fie Watson modtager genvalg.

Fie foreslået og valgt.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg Maria Johansen, modtager genvalg.

Maria foreslået og valgt.

Bestyrelsen består således af 3 personer Formand Fie Watson, Maria Johansen, som er bestyrelsens sekretær og fremover har påtaget sig posten som kasserer efter Niels Ingersen, samt Bettina Ingersen, der som suppleant trådte ind i bestyrelsen i stedet for Christian Jacobsen, som trak sig tidligere på året.

8. Valg af suppleanter (valg hvert år)

Der var ingen forslag. Derfor ingen på posten p.t. Forsamlingen var enig om, at det ikke er hensigtsmæssigt, og at, at der skal gøres en indsats for at finde nogen, der vil stille sig til rådighed ved næste generalforsamling.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor (bilagskontrollant): Niels Henrik Olsen foreslået og valgt

Revisor (bilagskontrollant):suppleant: Anette Thomsen foreslået og valgt

10. Eventuelt

Der var ros til bestyrelsen for at have fået skabt ny ro og stabilitet omkring huset.

Opfordring fra forsamlingen til at kontakte medlemmer og andre, når der er behov for ekstra hjælp. Det skal være muligt at hjælpe efter evne og tid.

Der var drøftelse af, om det skal være muligt for medlemmer af Støtteforeningen at overvære generalforsamlingen i foreningen Thorsborg Forsamlingshus, hvis de kun er med i støtteforeningen. Der blev ikke truffet noget beslutning, men flere mente, at det burde være muligt, naturligvis uden tale- og stemmeret.

Dirigent: ______________________

Annette Thomsen

Referent Anne Bruun Olsen

Referat Forsamlingshuset/ Støttef. 10 jan. 17

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag d. 10 Januar 2017

Til stede: Niels, Bettina, Fie, Maria, Carsten, Bjarne

Afbud: Stine

Opfølgning og godkendelse af sidste referat:

Referatet fra sidst er læst og godkendt.

Orientering fra Fie:

Vi har fået 30.000kr til handicaptoilettet, fra Vanførefonden. Pengene er til rådighed i 2år (fra den 14.december 2016) hvorefter de trækkes tilbage hvis de ikke er brugt.

Vi er blevet inviteret møde med Veluxfonden.

Vemmetofte har givet 5000kr til en industri støvsuger. Bjarne finder en.

Tim (tømrer), kommer på mandag og starter ud med et møde med Fie og Bjarne. Bestyrelsen giver grønt lys for at Fie og Bjarne sammen med Tim får lavet en plan over det kommende arbejde der er i Thorsborg. Tanken går på grovkøkken, handicap toilet og 1.sal.

Regnskab:

Som det ser ud dags dato er der 18.000kr på bogen.

Niels giver en kort gennemgang af regnskabet og fortæller at den økonomiske situation ser fornuftig ud.

Indkaldelse til generalforsamling d 28 februar 2017:

Den kommende generalforsamling vil være for både bestyrelsen og støtteforeningen. Fie laver en invitation, så alle bliver informeret rettidigt.

På valg er:

I støtteforeningen: Bjarne og Carsten

I bestyrelsen: Fie, Maria og Stine

Stine er den eneste der ikke ønsker genvalg.

Støtteforeningen mangler 1 suppleant.

Bestyrelsen mangler 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Fie vil kontakte Niels Henrik og spørge om han vil være ordstyrer/dirigent, samt spørge Anne om hun vil skrive referat.

Støtteforeningen vil fremlægge et forslag om ændringer i vedtægterne.

EVT.

Niels foreslår at lave en folder der omhandler info og aktiviteter i Thorsborg. Denne folder påtænkes at skulle husstands omdeles.

Kommende bankospil er ved at blive planlagt. For at tilgodese lotteriloven vil man skulle købe et dags medlemskab for at kunne spille med. Dette vil nok komme til at koste 25kr inkl. kaffe/kage.

Fie har anmodet om at komme i radio øst sjælland, for at fortælle om Thorsborg, men har endnu ikke fået svar.

Referat Forsamlingshuset 29 nov.2016

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag den 29 November 2016.

Til stede: Stine, Bettina, Fie, Maria

Afbud: Niels

Opfølgning og godkendelse af sidste referat:

Vi har på et tidligere møde snakket om, at vi på næste generalforsamling ville stille forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne kunne få en form for rabat på at låne Thorsborg. Efter en snak om dette og Thorsborgs økonomi, er vi blevet enige om at frafalde dette.

Herefter er referatet godkendt.

Måden vi taler til hinanden på:

Vi har drøftet dette emne og er kommet frem til en fælles forståelse.

Hvad vil vi med forsamlingshuset:

Enighed om at huset skal bruges til udlejning og diverse arrangementer.

Orientering fra Fie:

Grundet frafald af bestyrelsesmedlemmer, er Bettina blevet næstformand.

Thorsborg har nu fået en midlertidig alkoholbevilling.

Følgende regler SKAL overholdes:

 • Støtteforeningen skal holde alle arrangementer hvor der skal sælges alkohol.

 • Baren/huset skal lukke kl. 02.00!

 • Fie skal være tilstede.

Forsamlingshuset skal forpagtes ud til støtteteforeningen, der er lavet en forpagtningsaftale som gælder for alle kommende arrangementer.

Renovering/ombygning af Thorsborg er udskudt til januar 2017.

Huset er blevet forsikret i IF, da de kunne tilbyde den bedste og billigste løsning.

Rengøringsfirmaet er opsagt.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vanførefonden.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vaskerifonden.

Der er søgt 5000kr til en ny støvsuger hos Vemmetofte kloster.

Der er søgt om ny opvaskemaskine hos Tuborgfonden.

Evaluering af arrangementer:

Begge afholdte arrangementer er gået godt, og de giver begge overskud.

Støtteforeningen har lavet et årshjul for kommende arrangementer.

Banko 5. Januar 17

Johnny Horsepower 11. februar 17

Henriette – clairvoyance 8. marts 17

Foredrag i uge 12 evt. Søren betjent

Høstfest 30. september 17

Uge 45 Kåre Johanson

Juletræsfest 3. december 17

Regnskab:

Da Niels ikke er tilstede fortæller Fie kort at alt er ok.

Juletræsfest:

Stine og Maria fortæller hvad der indtil nu er planlagt, og vi fik de sidste detaljer på plads sammen.

Dato for generalforsamling:

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag den 29 November 2016.

Til stede: Stine, Bettina, Fie, Maria

Afbud: Niels

Opfølgning og godkendelse af sidste referat:

Vi har på et tidligere møde snakket om, at vi på næste generalforsamling ville stille forslag om, at bestyrelsesmedlemmerne kunne få en form for rabat på at låne Thorsborg. Efter en snak om dette og Thorsborgs økonomi, er vi blevet enige om at frafalde dette.

Herefter er referatet godkendt.

Måden vi taler til hinanden på:

Vi har drøftet dette emne og er kommet frem til en fælles forståelse.

Hvad vil vi med forsamlingshuset:

Enighed om at huset skal bruges til udlejning og diverse arrangementer.

Orientering fra Fie:

Grundet frafald af bestyrelsesmedlemmer, er Bettina blevet næstformand.

Thorsborg har nu fået en midlertidig alkoholbevilling.

Følgende regler SKAL overholdes:

 • Støtteforeningen skal holde alle arrangementer hvor der skal sælges alkohol.

 • Baren/huset skal lukke kl. 02.00!

 • Fie skal være tilstede.

Forsamlingshuset skal forpagtes ud til støtteteforeningen, der er lavet en forpagtningsaftale som gælder for alle kommende arrangementer.

Renovering/ombygning af Thorsborg er udskudt til januar 2017.

Huset er blevet forsikret i IF, da de kunne tilbyde den bedste og billigste løsning.

Rengøringsfirmaet er opsagt. Fie og Bettina har overtaget jobbet til samme pris.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vanførefonden.

Der er søgt 100.000kr til toiletterne hos Vaskerifonden.

Der er søgt 5000kr til en ny støvsuger hos Vemmetofte kloster.

Der er søgt om ny opvaskemaskine hos Tuborgfonden.

Evaluering af arrangementer:

Begge afholdte arrangementer er gået godt, og de giver begge overskud.

Støtteforeningen har lavet et årshjul for kommende arrangementer.

Banko 5. Januar 17

Johnny Horsepower 11. februar 17

Henriette – clairvoyance 8. marts 17

Foredrag i uge 12 evt. Søren betjent

Høstfest 30. september 17

Uge 45 Kåre Johanson

Juletræsfest 3. december 17

Regnskab:

Da Niels ikke er tilstede fortæller Fie kort at alt er ok.

Juletræsfest:

Stine og Maria fortæller hvad der indtil nu er planlagt, og vi fik de sidste detaljer på plads sammen.

Dato for generalforsamling:

Thorsborg og Støtteforeningen holder begge generalforsamling den 28. februar 2017, kl. 19.00.

Thorsborg og Støtteforeningen holder begge generalforsamling den 28. februar 2017, kl. 19.00.

Referat fælles møde d. 4 okt. 2016

Referat for bestyrelse og Støtteforeningsmøde

tirsdag 4 oktober kl. 19.00 -21.00

i Thorsborg Forsamlingshus

Bettina, Christian, Fie, Maria, Niels, Stine, Tom, Bjarne og Carsten er inviteret til møde.

Fremmødte: Bettina, Christian, Fie, Maria, Niels, Stine, Tom, Bjarne og Carsten.

 1. Regler for hvordan vi afholder mødet.

Vi vælger fremover en ordstyrer, Bettina blev valgt for denne gang

 1. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning

Referatet er godkendt med spørgsmål som blev besvaret.

Spørgsmål omkring bestyrelsesmedlemmers fordele, sendes til kommende generalforsamling dette er dog ikke med accept fra hele bestyrelsen

 1. Orientering fra Fie

Fie foreslog at bestyrelsesmøderne for både Støtteforeningen og Forsamlingshuset blev lagt sammen da det hele drejer sig om Thorsborg Forsamlingshus. Dette blev vedtaget. Alkoholbevilling søges til Støtteforeningen, Der er indkommet tilsagn fra LAG midlerne samt Faxe kommune om økonomisk støtte. Tømreren går i gang med grovkøkkenet og porcelænsrummet. Brandtilsyn er udført. Brandmyndigheden har meddelt at der må opholde sig 149 personer i forsamlingshuset.

 1. Regnskab fra bestyrelsen – Niels og støtteforening – Carsten

Regnskab for Forsamlingshuset viser at der er positiv udvikling i økonomien og at det nuværende budget for 2016 ikke er helt skævt. Støtteforeningen melder om begyndende tilmeldinger 28 stk. på dagen til Johnny Cash og 6 stk. til Kåre Johannesen.

 1. Hvem gør hvad? d. 26-27 oktober.

Der er uddelegeret en arbejdsplan som blev gennemgået på mødet hvor bestyrelsesmedlemmerne gav tilsagn om hvad de ville deltage i ved arrangementet d. 26- 27 oktober 2016

 1. Eventuelt

Forsikringen udløber ved udgangen af december 2016 og Carsten har modtaget et tilbud fra IF forsikring som dækker skjulte rør og stikledning som nuværende forsikring ikke dækker.

Det var aktuelt et vandbrud i jorden som gav disse oplysninger til Carsten og vi tabte ca. 60 kubikmeter vand ved denne hændelse. Vi arbejder hastigt videre med at skifte forsikringsselskab.

Rengøring er endnu engang på tapetet og findes utilstrækkelig, der er kontakt til rengøringsfirmaet.