Bestyrelsesmøde d. 10 april 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag 10 April 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Køkken/Budget/Carsten:

Køkkenet er godt på vej til at blive færdigt, der mangler de sidste småting, som vil blive lavet i løbet af de næste par dage. På nuværende tidspunkt er der brugt lidt over 113.000kr, der skal indkøbes de sidste ting og betales et par regninger, så alt i alt forventer vi at den samlede omkostning bliver på lige omkring 120.000kr.

Carsten er ikke længere bilagsfører for Thorsborg bestyrelse, Fie har overtaget.

Første salen:

Første salen vil blive lavet af håndværkere for 107.000kr.

Derefter vil der mangle spartling og maling af loft og vægge, samt gulv. Bestyrelsesmedlemmerne beslutter at vi selv vil lave de ting. Når håndværkeren er færdig vil vi fordele opgaverne imellem os.

Arbejdet af håndværkeren starter 1/5-2018, og forventes udført på ca 3 uger.

Første salen skal stå færdig senest 1/7-2018.

Vejvisningsskilte:

Vi har fået tilsagn til 3 skilte, der vil komme til at koste 2000kr pr stk. Vi beslutter at udskyde indkøbet af disse til efter sommeren.

Arrangementer i huset:

Planerne om bankospil med banko Carl i spidsen, er droppet. Det vil blive et alt for stort arbejde i forhold til det forholdsvis lille overskud vi ville få ud af det.

I stedet for, planlægger vi at holde et bankospil i Thorsborg, med sponsorerede gaver fra Meny.

Vi forsøger om vi kan afholde banko i efteråret.

Lejen når man sad i bestyrelsen?:

I vores valgperiode har vi aftalt at man må bruge Thorsborg hvis det er ledigt.

Betalende lejere vil altid have fortrinsret.

Planlagt nogen ny møde dato:

Vi holder fremover møde hver 3. måned, i den først kommende uge.

Næste møde er aftalt til tirsdag d 3/7-2018, kl. 19 i Thorsborg.

Budget:

Nye varmepumper til den store sal bliver sat op så snart der er mulighed for det, i forhold til udlejninger. Vi har hertil fået 35.000kr i tilskud, det resterende beløb betales af støtteforeningen.

Eventuelt:

Fie arbejder videre på at blive projektleder på det børn/unge projekt vi påtænker at opstarte når første salen er færdig.

Referat Thorsborg 1 mar. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Torsdag d. 1 Marts 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Generalforsamling 2018:

Generalforsamlingen d 8 marts 2018, er lovligt indkaldt.

Vi har spurgt Niels Henrik om han ville være dirigent, hvilket han gerne ville.

Anne er ligeledes blevet spurgt om hun vil være referent. Anne vil gerne, hvis det er muligt for hende at deltage, ellers overtager Maria.

Bettina og Maria er på valg, og ønsker begge genvalg.

Fremtiden i Thorsborg:

Den 25 Maj 2018 holdes der Gin smagning, i Thorsborg.

Den 12 August 2018 vil Thorsborgs bestyrelse være gæster hos Radio Rollo, i et to timers live program.

Referat Generalforsamling Forsamlingshuset 8 mar. 2018

Generalforsamling i Thorsborg forsamlingshus

Torsdag d 8 Marts 2018

Fremmøde: 10 personer er mødt op, inkl. bestyrelsen.

Valg af ordstyrer: Niels Henrik.

Niels Henrik byder velkommen. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt med 4 ugers varsel, via mail og hjemmeside. Derved er generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Valg af stemmetællere: Helle og Carsten.

Formandens beretning: Fie fortæller at 2017 er gået hurtigt for Thorsborgs bestyrelse. Der har været fuld gang i byggeriet. Der er lavet handicap toilet, blevet ryddet op og ud på 1.salen, samt påbegyndt ombygning af køkkenet. Især køkkenet har taget meget tid.

Bestyrelsen er godt klar over at der ikke er udkommet ret mange referater i årets løb, da bestyrelsen har taget en snak når de er mødtes på ”gadehjørnet”, hvilket har været muligt fordi der kun er 3 medlemmer i bestyrelsen. Det har været småting som fx valg af farve og fliser, derfor har bestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at mødes officielt. Dog vil bestyrelsen alligevel stramme op på de officielle møder i 2018.

I årets løb har bestyrelsen haft søgt penge og sponsorater flere steder, med god succes. Blandt andre har Sparekassen Sjælland og Faxe kommune været gode samarbejdspartnere. Sparekassen Sjælland har givet sponsorat samt et lån til ombygningen af køkkenet. Vanførefonden har ligeledes støttet til handicaptoilettet. Faxe kommune har givet nye borde til køkkenet samt andet inventar, og Faxe Bryggeri har givet øl glas.

Lagmidlerne finansierer 1.salen.

Fie har lavet meget lobbyarbejde i forhold til politikerne i området, og fik derfor muligheden for at afholde valgmøde i Thorsborg Forsamlingshus. En aften med godt fremmøde, og god stemning. Efterfølgende har Fie og Helle arbejdet videre med kontakten til politikerne.

1.salen på Thorsborg skal ombygges, og planen er at den skal benyttes til børn og unge fra de omkring læggende byer. Fie håber på at kunne blive projekt ansat gennem kommunen. Hvis det lykkedes håber bestyrelsen meget på at vi kan finde frivillige der vil støtte op om projektet.

Der kommer flere positive kommentarer fra de fremmødte til generalforsamlingen, som går på at bestyrelsen gør et stort og godt stykke arbejde 🙂

Der er spørgsmål til hvilken aldersgruppe der er tiltænkt til at benytte 1. salen.

Hertil svarer Fie at det indtil nu ikke er planen at der skal være en aldersgrænse, men alt efter hvor mange der vil benytte tilbudet, muligvis vil blive aldersopdelt på de forskellige dage, alt efter hvilken aktivitet der tilbydes.

Regnskab: Carsten, der er bilagsfører laver en kort gennemgang af regnskabet. Regnskabet ser flot ud, og Thorsborg har et solidt fundament.

Positive kommentarer bliver givet, ”Det er glædeligt at der kommer så mange penge ind”

Regnskabet er godkendt.

Budget: Da budgettet ved en fejl ikke er kommet med til generalforsamlingen, laves der en kort afstemning om, om dette må sendes rundt pr. mail efter mødets afslutning. Carsten kan fortælle at det ser fint ud. Derfor vedtages det at det er i orden, at medlemmerne modtager det pr. mail.

Kontingent: Det årlige kontingentet er på 200 kr pr. person. Det forbliver sådan.

Der er pt. 21 betalende medlemmer. Det er desværre kun 1/5 af hvor mange medlemmer Thorsborg havde i 2017. En forklaring på dette kan være de løbende indmeldelser der kommer, efterhånden som huset lejes ud. Der kan derfor sagtens komme flere i løbet af 2018.

Der er 2 medlemmer der i 2017 meldte sig ud af foreningen, da de var utilfredse med de regler Thorsborg har.

Valg til bestyrelse: Bettina er på valg – genvalgt.

Maria er på valg – genvalgt.

Bestyrelsen har i 2017 arbejdet på at finde 2-3 suppleanter til bestyrelsen, da dette ikke har været muligt at finde fortsætter vi 2018 uden disse.

Der vil fortsat blive ledt efter frivillige.

Valg af bilagskontrollant:

Bilagskontrollant: Niels Henrik på valg – genvalgt.

Bilagskontrollant suppleant: Annette på valg – genvalgt.

Evt.: Den 25 maj 2018 bliver der afholdt gin smagning i Thorsborg. Opslag vil komme på hjemmesiden og hængt op rundt omkring.

Prins Carls skole er til salg for 60.000 kr, prisen menes at kunne forhandles en smule ned.

Sælger ønsker at lokale hænder skal overtage skolen, og de vil gerne stå til rådighed i forbindelse med at søge fonde til restaurering af skolen.

Ordstyreren .

Niels Henrik hører om der er mere, og da det ikke var tilfældet, lukkede han generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Referat Forsamlingshuset 9 jan. 2018

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag d. 9 Januar 2018.

Til stede: Fie, Bettina og Maria

Referent: Maria

Det er længe siden vi sidst har holdt et bestyrelsesmøde, da vi løbende har taget diverse planlægninger og små-beslutninger over telefonen. Ingen af os har derfor følt behov for et møde,

før nu.

Opfølgning fra 2017:

I 2017 fik vi sat gang i følgende

Renovering af køkken og 1. salen.

Fået en god opstarts samtale ang. banko spil med banko Carl.

Søgt diverse sponsorater

Holdt nogle gode arrangementer/fester sammen med støtteforeningen.

Vi har fået hjælp fra en kær nabo til at male sokkel på huset og at lave huller i betonen i kælderen, så hvis der skulle komme vand i kælderen igen, kan det løbe væk, frem for at ødelægge huset!

Vi har et ønske om at vores høstfest og juletræsfest skal blive en fast del af vores fester i kalender, fra år til år.

Alt i alt mener vi det har været et godt år, med en del tiltag der gerne skulle gavne huset.

Hvad vil vi i 2018?:

Den påbegyndte renovering har en klar første prioritet. Køkkenet er af håndværkeren lovet færdigt sidst i februar.

Vi vil afholde bankospil med banko Carl.

Holde en høstfest. Datoen er ved at blive diskuteret, vi melder ud hurtigst muligt.

Juletræsfest på gammeldags manér, d. 29/12

Lørdag d. 20 Januar afholder vi arbejdsdag i Thorsborg, hvor vægge og lofter skal rives ned på 1.salen. Vi lejer en container så vi samtidig med nedrivningen kan smide affaldet ud.

Der vil blive lavet en form for kasse udendørs til gasflasker. Da det laves af en murer, kunne tanken måske være at mure det op 🙂

Vores ”gamle” opvaskemaskine var sat til salg og næsten solgt til prisen, da køberen måtte afbryde. Så den er til salg igen.

Arbejdsdage:

Vi ved at de fleste gerne vil modtage en form for belønning for frivilligt arbejde. Derfor har vi besluttet følgende:

Deltagelse i én arbejdsdag, fra start til slut, udløser et stk. fribillet pr. person til den kommende høstfest! 🙂

Økonomi og sponsorater:

Der er på nuværende tidspunkt en rigtig god økonomi i både bestyrelsen og i støtteforeningen.

Vi har søgt kommunen om 3 nye og større varmepumper til den store sal. Går det igennem, er tanken at de nuværende varmepumper i salen, flyttes til toilet, køkken og 1. sal.

Vi har søgt en sum penge hos Nordea – hvorpå vi også afventer svar.

Generalforsamling 2018:

Det bliver i år d 8 marts 2018. Der vil komme indbydelse ud på blandt andet Thorsborg hjemmeside, huske at tjekke op på info på indbydelsen.

Der skal være betalt kontingent, hvis man ønsker at have stemmeret.

Evt:

Stolene fra Toksværd Samlingshus, er ikke glemt. Vi afventer at ejeren af samlingshuset skal indkøbe nye stole til deres eget hus. Tusind tak for donationer hertil 🙂

Stor tak til alle der har givet en hånd i løbet af 2017 – vi har sat utrolig stor pris på jer 🙂

Referat Ekstraordinær Generalforsamling d. 19 sep. 2017

Ekstra ordinær generalforsamling i Thorsborg

tirsdag d. 19/9-2017

7 fremmødte medlemmer

3 bestyrelses medlemmer (Fie, Bettina,Maria)

1 stemme-fuldmagt fra medlem af bestyrelsen (Carsten)

Ordstyrer: Niels Henrik

Referent: Maria

Stemmetæller: Christian

Den ekstra ordinære general forsamling er lovligt indvarslet.

Generalforsamlingen har ét punkt, som er BANKLÅN.

Formand, Fie Watson forklarer at der i dag er indkaldt til ekstra ordinær general forsamling fordi bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening, samt have opbakning fra lokalområdet til denne beslutning, selvom det ifølge vedtægterne ikke står som et krav.

Bestyrelsen har haft flere møder med sparekassen Sjælland i forbindelse med bankskifte fra Nordea, da de ikke var samarbejdsvillige. Ved møderne i sparekassen Sjælland er der også blevet talt om et banklån på 200.000 kr. til bla. renovering af køkkenet. Dette lån er Thorsborg blevet godkendt til. Både banken og kommunen har gennemset regnskaber og er enige om at Thorsborg sagtens vil kunne magte et lån som dette. Kommunen havde givet grønt lys for kommunegaranti, men da banken ikke fandt det nødvendigt, er der udmeldt til kommunen at vi ikke har behovet denne gang.

Rent praktisk er der tale om at banken skal have pant i Thorsborg på 250.000kr. Derudover vil lånet koste 1650 kr. pr. måned i 16 år. 3 måneder og 2 dage. Renten er på 6,5%. Hvis vi takker ja til lånet vil der på Thorsborgs konto indgå 188.865 kr.

Hvis Thorsborg kan og vil, er der mulighed for at indbetale ekstra på lånet løbende.

Fie orienterer om at der allerede nu er indkøbt diverse inventar til køkkenet, så lånet vil gå til den håndværksmæssige del af renoveringen. Bestyrelsen mener derfor at de 200.000 kr kan række langt.

Der stemmes ved håndsoprækning, og alle tilstedeværende stemmer for forslaget.

Forslaget er hermed vedtaget og bestyrelsen vil give banken besked hurtigst muligt.

Referat fra ordinær generalforsamlingshuset . 1/3-2016

 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Thorsborg Forsamlinghus tirsdag d. 1. marts 2016

1. Valg af dirigent

Niels Henrik Olsen foreslået og valgt.

Referent: Anne Bruun Olsen
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, da der var udsendt
særskilt invitation til medlemmerne med orientering (vedlagt referatet) om, hvorfor der ikke blev afholdt
generalforsamling i 2015.
Dirigenten opfordrede forsamlingen til at se fremad og ønskede en god og sober debat.
Alle kunne tilslutte sig dette, og dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Carsten Hansen og Steen Petersen foreslået og valgt.

3. Formandens beretning.

Helle Christiansen gjorde i sin beretning på vegne af bestyrelsen ærligt rede for, hvorfor der ikke blev afholdt generalforsamling sidste år, og hvorfor der ikke foreligger noget regnskab. Helle bad om hjælp til at få udarbejdet dette. Forsamlingen tog beretningen til efterretning uden kommentarer.

4.Godkendelse af regnskab

Der var et par spørgsmål fra salen:
Er der nogen kassebeholdning ?
Hvorfor har man ikke bedt om hjælp til regnskabet inden generalforsamlingen?
Hvorfor er der gået 2 år? Hvorfor har man ikke indkaldt noget før?
Dirigenten foreslog, at vi i foreningen starter på en frisk og kører videre herfra.
Det tilsluttede forsamlingen sig med ønske om, at regnskab og budget udarbejdes og udsendes til
medlemmerne hurtigst muligt.

5. Godkendelse af budget, herunder kontingentvedtagelse

Budget 2016/2017 er en opgave for den nye bestyrelse.
Kontingent uændret 200 kr.

6. Indkomne forslag

Fie Watsons forslag til vedtægtsændring i § 5:
Fra: Kasserer og sekretær kan vælges udenfor bestyrelsen
Til: Kasserer og sekretær skal være en del af bestyrelsen.
Denne vedtægtsændring blev vedtaget og indebærer, at følgende linje slettes fra paragraf 4:
Dog hvis kassereren er valgt udenfor bestyrelsen, er der 2 medlemmer på valg.

7. Valg af bestyrelse

Valg af formand for 1 år:
(Helle Christiansen ønsker ikke genvalg).
Fie Watson, St. Torøje, foreslået og valgt.
Valg af kasserer for 2 år:
Niels Ingersen, Spjellerup, foreslået og valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

1 medlem, der vælges for 2 år:
Forslag:
Christian Jacobsen (siddende medlem)
Bettina Ingersen
Doris Sørensen
Christian Jacobsen valgt for 2 år.

2 medlemmer, der vælges for 1 år:
Forslag:
Stine Elbæk
Maria Johansen
Bettina Ingersen
Brian Olsen
Doris Sørensen
Stine Elbæk og Maria Johansen valgt for 1 år.

8. Valg af suppleanter (valg hvert år)

1. Bettina Ingersen foreslået og valgt
2. Tom Pollas foreslået og valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor (bilagskontrollant): Niels Henrik Olsen foreslået og genvalgt Revisor (bilagskontrollant):suppleant: Anette Thomsen foreslået og genvalgt
10. Eventuelt

Der var opfordring til bestyrelsen om at indhente medlemmernes e-mail-adresser, så kommunikationsvejen bliver hurtigere og nemmere.

Der var spørgsmål ang. Støtteforeningen, hvad gør vi?
Foreningen er stiftet 2014, men ikke i funktion. Der foreligger love/vedtægter fra 2014. Forsamlingen henstiller til Støtteforeningens bestyrelse om hurtigst muligt at indkalde til generalforsamling. Formand Bettina Petersen tager initiativ.

Hvis den nye bestyrelse for foreningen Thorsborg Forsamlingshus kan nå det, fremlægges regnskab og budget på Støtteforeningens generalforsamling.
Til næste år kan de to generalforsamlinger afholdes samtidigt. Der var ønske om, at Thorsborg og Støtteforening laver en strategi og bliver enige om det fremtidige virke.
Den nye formand Fie Watson opfordrede til, at man melder sig, hvis man kan afse tid til at hjælpe med praktiske opgaver. Hun overrakte derefter Helle et buket blomster, som tak for den store indsats, hun har ydet. Helle har lovet at tage sig af udlejningerne, indtil i hvert fald konfirmationerne er overstået. Og Sussi og Helle kører videre med ældredansen.

Dirigenten takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats, ønskede tillykke til de nyvalgte og takkede for en konstruktiv generalforsamling, gennemført i ro og orden.

Referat Forsamlingshuset d. 15 mar. 2016

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Thorsborg tirsdag d. 15. marts 2016

Til stede: Fie, Christian, Tom, Stine, Niels, Bettina, Maria.
Ingen afbud.

1. Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
– Der er lavet nye nøgler til Thorsborg, som er udleveret til bestyrelsesmedlemmerne, som alle har skrevet under på modtagelsen.
– Thorsborgs bankkonto er midlertidig lukket, indtil der bliver underskrevet på div. papirer, hvilket vil ske hurtigst muligt.
– Fie har lavet en aftale med byens rengøringsfirma 3×65, De er bestilt til at komme efter hver fest som er booket i nærmeste fremtid. Fie har fået det arrangeret sådan at de gør rent efter den tidligere fest, og samtidig gør rent til den kommende fest, så vi er sikre på at aflevere et rent lokale.
– Niels har været i kontakt med forsikringsselskabet Husejernes forsikring Alex Rzenno. De laver normalt ikke den slags forsikringer som vi har brug for, men de har lovet at finde ud af noget sammen med Niels.
– Thorsborg får nu strøm fra Fyns el d. 15 maj 2016, og sparer derved ca. 18 øre pr. kwh.
– Nyt telefonnummer til Thorsborg står på opslagstavlen, og findes også på hjemmesiden.

2. Orientering fra Fie
– Opvaskemaskinen er blevet lavet og efterset. Der er indkøbt ny sæbe.
– Der er kommet tilbud på nye døre og vinduer i Thorsborg, på 148.000kr . Vi er enige om at indhente flere tilbud inden vi siger ja til noget.
– Thorsborg har været tæt på at løbe tør for gas. Fie har sørget for en midlertidig løsning, og – Christian vil bytte de tomme gasflasker til fyldte. Thorsborg har en regning hos HF butikken, som bliver betalt dags dato.
– Fie har lavet et samarbejde med købmanden i Lyderslev. Der skal så vidt muligt handles ind der. Helle der stadig laver mad til arrangementer har også fået besked på at handle ind der.

3. Hjemmeside
Fie fortæller kort om hvad der er sket på hjemmesiden indtil nu. Den er ikke helt færdig, men den er godt på vej.

4. Regnskab
Niels orienterede om regnskabet for 2014 -2015

5. Indkaldelse til støtteforeningens generalforsamling
I støtteforeningens vedtægter står der, at der kun skal indkaldes igennem avisen senest 14 dage før. Bettina der er formand for støtteforeningen, har fået til opgave at sørge for det.

6. Hvad gør vi fremadrettet?
– Den 1. tirsdag og den 1. torsdag i hver måned skal der sættes borde og stole frem/væk. Tom og Christian er torv holder, så vi alle hjælper til med at få det gjort.
– Tom kender muligvis nogen der vil leje huset til et zumba hold, han undersøger det nærmere.

7. Udlejning af Thorsborg
Vi har besluttet at ændre lidt på priserne. Samtidig skal der strammes op omkring regler/tidspunkter for udlejninger,
1000 kr. i depositum betales for er reservere huset, og lejen skal være betalt inden nøglen kan udleveres
Dette er inkl. slutrengøring,
For alle slags arrangementer gælder følgende regler for rengøring før aflevering.

Ryd venligst op, også udenfor, dette gælder også cigaretskodder og lignende, så som flasker, dåser og andet skrald.
Al service skal være vasket og stillet på plads.
Alle borde skal tørres af.
Alle borde og stole sættes på plads.
Alle lysestager skal være rengjort.
Alle gulve skal fejes.
Alle skraldespande skal tømmes.
Alle tomme flasker og dåser og anden emballage skal medtages.
Alle vinduer skal være lukket.
Alle døre skal være låst.

Lejer skal overholde disse regler, for at få hele depositummet retur.
Lørdag fra kl. 8.00 til søndag kl. 8.00 pris 2300 kr.
Weekendtilbud, fra fredag kl. 16 til søndag kl. 14 koster 2900.
Hverdage efter kl.17.00 såkaldt ”mødeaktivitet” koster 100 kr. pr. påbegyndt time.
På hverdage til børnefødselsdage, begravelser og lign. 1000 kr.

8. Eventuelt.
– Snak omkring rygning i Thorsborg – vi beslutter intet på mødet i dag.
– Thorsborg ejer den uasfalterede p plads, der tit står under vand. Christian kender muligvis en der har en slamsuger som kan hjælpe. Buske/træer omkring p pladsen er kommunens.
– Den planlagte arbejdsdag i Thorsborg lørdag d 9 april er ramt af flere afbud. Vi har aftalt at de der har muligheden, dukker op og giver en hånd, resten laver noget når de har tid en anden dag. Stine og Maria står for den lille sal.
Dog skal det hele være i orden senest den 16 april.
– Maria indskriver medlemsliste. På sigt vil det være smart at have mailadresser med på denne liste.

Referat Forsamlingshuset d. 3 jul. 2017

Bestyrelsesmøde i Thorsborg mandag d 3/7-2017

Til stede: Fie, Bettina, Maria

Informationer fra formanden:

Thorsborg har modtaget et klagebrev, i forhold til festerne der er blevet afholdt det sidste stykke tid. Vi har drøftet indholdet af denne klage og sender svar retur i dag.

Håndværkeren Tim, der har arbejdet i Thorsborg sender forhåbentlig snart en regning, så det kan blive betalt.

Vi har fået opsnuset at årsagen til vi ikke får penge fra diverse fonde, er fordi de ikke tror på Thorsborgs fortsatte overlevelse, pga manglende opbakning fra lokalbefolkningen.

Thorsborgs konto ser fornuftig ud.

Arrangementer i Thorsborg:

Alle fester der holdes i Thorsborg, skal betale leje af huset.

Priserne på leje af Thorsborg er besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde og bliver derfor ikke ændret.

Den første onsdag i hver måned indbyder Thorsborg til fællesspisning i forbindelse med ældredansen. Prisen for mad er 95kr pr. mund og der skal tilmeldes til Helle mandagen inden arrangementet på telefon: 41172918.

Den 7 november 2017, er der vælgermøde i Thorsborg hvor flere politikerer vil stille op. Vi håber på talstærk opbakning. Se mere på Thorsborgs hjemmeside eller i infoboksen der hænger på huset.

Kåre Johannesen kommer igen den 22 november fra kl. 19-21. Se mere på Thorsborgs hjemmeside.

Indbydelser til årets høstfest bliver snart hængt op rundt omkring. Vi håber i har lyst til at støtte huset, med jeres deltagelse. Og er også på hjemmeside

Beslutninger taget på dagens møde:

Vi vælger at bruge de moderne medier (hjemmeside og Facebook) samt boksen ved indgangen til Thorsborg, til orientering i forhold til hvad der sker i huset.

Vi har fået en henvendelse fra Key2fitness faxe, der spørger om vi vil reklamere for Thorsborg på deres skærm i fitness centeret. Vi har besluttet at spare pengene, og i stedet bruge dem på ombygningen af huset. Når huset er færdigt, vil vi igen tage stilling til muligheden for at reklamere.

Bestyrelsen har besluttet, at udbetale de efter skattelovgivningen skattefrie godtgørelser, til bestyrelsens medlemmer.

Frivilligt arbejde:

En frivillig mand har meldt sig til at lave en boks til gasflasker, så de ikke står frit fremme. Dette vil ske i nærmeste fremtid.

Der er frivillige der har meldt sig til at give en hånd med ombygningen på 1. sal. Vi kan stadig godt bruge flere hænder. De der kan/vil hjælpe må meget gerne give besked på Thorsborgs mailadresse som er følgende: Thorsborg@thfo.dk

I forhold til arrangementer der holdes i Thorsborg, ser vi fra gang til gang hvor mange frivillige vi har brug for. Det er vigtigt for os at pointerer, at hvis man melder sig som frivillig, deltager man i alt arbejde fra start til slut. Det betyder alt fra opsætning af borde og stole, til oprydning. Man vil ikke kunne forvente at deltage i arrangementerne, på lige fod med de betalende gæster.

Referat Generalforsamling Forsamlingshus d. 28 feb. 2017

Referat fra ordinær generalforsamling i foreningen Thorsborg Forsamlingshus

tirsdag d. 28. februar 2017

1. Valg af dirigent

Annette Thomsen foreslået og valgt.

Referent: Anne Bruun Olsen

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da der var udsendt

særskilt invitation til medlemmerne pr. mail d. 15.1.17. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for beslutningsdygtig.

2. Valg af stemmetællere

Carsten Hansen foreslået og valgt.

3. Formandens beretning

Fie Watson berettede om et travlt år, hvor bestyrelsen fra start besluttede en stigning i prisen på udlejning af huset for at kunne få økonomien til at hænge sammen. Stigningen blev i det store hele positivt modtaget.

Mange kræfter er blevet brugt på vores nye hjemmeside, som bliver flittigt brugt. Især fra folk udefra. Så vi er kommet på landkortet.

Fie og Bettina står for rengøring.

Bestyrelsen lægger mange frivillige kræfter, hvilket også er nødvendigt for huset økonomi.

Fie takkede Helle for hendes engagement omkring ældredansen.

Økonomien er god. Bestyrelsen har søgt og modtaget midler fra Kongsted Sparekasse (Møns bank),Faxe kommunes anlægspulje , LAGmidlerne (til istandsættelse af lejlighed på første sal til bl.a. faciliteter for unge mennesker stil små udlejninger mv.), Vanførefonden (til handicaptoilet), Vemmetofte Kloster, m. fl.

Fie har været til mange møder bl. a. hos Faxe Kommune, som er meget velvillig indstillet over for os.

Vi er med i app´en Oplev Faxe, hvor vi kan lægge vores arrangementer op.

Teknisk Forvaltning har stået for at renovere P-pladsen, så vandet kan komme væk. Og vi har fået lovning på, at vi må etablere en legeplads på det grønne område over for Thorsborg. Og kommunen vil efterfølgende holde området.

Men fokus er først på huset, og pt. er handicaptoilettet ved at være i mål, og køkkenet følger derefter. Og derefter toiletterne.

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Godkendelse af regnskab

Formanden orienterede om, at Niels Tronborg Ingersen trækker sig fra bestyrelsen og dermed kasserer jobbet på gr. af stort arbejdspres.

Regnskabet blev udleveret. Kassereren var ikke til stede.

Det oplystes, at der er 31 medlemmer i foreningen.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

5. Godkendelse af budget, herunder kontingentvedtagelse

Der foreligger intet budget. Bestyrelsen udarbejder budget 2017 efterfølgende.

Generalforsamlingen vedtog uændret 200 kr.

6. Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring i § 4:

Bestyrelsen foreslår, at det i §4 Generalforsamling gældende: at bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer

ændres til:

at bestyrelsen består af 3 medlemmer, og at 1 medlem er på valg i ulige år og 2 er på valg i lige år.

Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand for 2 år: Fie Watson modtager genvalg.

Fie foreslået og valgt.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg Maria Johansen, modtager genvalg.

Maria foreslået og valgt.

Bestyrelsen består således af 3 personer Formand Fie Watson, Maria Johansen, som er bestyrelsens sekretær og fremover har påtaget sig posten som kasserer efter Niels Ingersen, samt Bettina Ingersen, der som suppleant trådte ind i bestyrelsen i stedet for Christian Jacobsen, som trak sig tidligere på året.

8. Valg af suppleanter (valg hvert år)

Der var ingen forslag. Derfor ingen på posten p.t. Forsamlingen var enig om, at det ikke er hensigtsmæssigt, og at, at der skal gøres en indsats for at finde nogen, der vil stille sig til rådighed ved næste generalforsamling.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Revisor (bilagskontrollant): Niels Henrik Olsen foreslået og valgt

Revisor (bilagskontrollant):suppleant: Anette Thomsen foreslået og valgt

10. Eventuelt

Der var ros til bestyrelsen for at have fået skabt ny ro og stabilitet omkring huset.

Opfordring fra forsamlingen til at kontakte medlemmer og andre, når der er behov for ekstra hjælp. Det skal være muligt at hjælpe efter evne og tid.

Der var drøftelse af, om det skal være muligt for medlemmer af Støtteforeningen at overvære generalforsamlingen i foreningen Thorsborg Forsamlingshus, hvis de kun er med i støtteforeningen. Der blev ikke truffet noget beslutning, men flere mente, at det burde være muligt, naturligvis uden tale- og stemmeret.

Dirigent: ______________________

Annette Thomsen

Referent Anne Bruun Olsen

Referat Forsamlingshuset/ Støttef. 10 jan. 17

Bestyrelsesmøde i Thorsborg.

Tirsdag d. 10 Januar 2017

Til stede: Niels, Bettina, Fie, Maria, Carsten, Bjarne

Afbud: Stine

Opfølgning og godkendelse af sidste referat:

Referatet fra sidst er læst og godkendt.

Orientering fra Fie:

Vi har fået 30.000kr til handicaptoilettet, fra Vanførefonden. Pengene er til rådighed i 2år (fra den 14.december 2016) hvorefter de trækkes tilbage hvis de ikke er brugt.

Vi er blevet inviteret møde med Veluxfonden.

Vemmetofte har givet 5000kr til en industri støvsuger. Bjarne finder en.

Tim (tømrer), kommer på mandag og starter ud med et møde med Fie og Bjarne. Bestyrelsen giver grønt lys for at Fie og Bjarne sammen med Tim får lavet en plan over det kommende arbejde der er i Thorsborg. Tanken går på grovkøkken, handicap toilet og 1.sal.

Regnskab:

Som det ser ud dags dato er der 18.000kr på bogen.

Niels giver en kort gennemgang af regnskabet og fortæller at den økonomiske situation ser fornuftig ud.

Indkaldelse til generalforsamling d 28 februar 2017:

Den kommende generalforsamling vil være for både bestyrelsen og støtteforeningen. Fie laver en invitation, så alle bliver informeret rettidigt.

På valg er:

I støtteforeningen: Bjarne og Carsten

I bestyrelsen: Fie, Maria og Stine

Stine er den eneste der ikke ønsker genvalg.

Støtteforeningen mangler 1 suppleant.

Bestyrelsen mangler 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

Fie vil kontakte Niels Henrik og spørge om han vil være ordstyrer/dirigent, samt spørge Anne om hun vil skrive referat.

Støtteforeningen vil fremlægge et forslag om ændringer i vedtægterne.

EVT.

Niels foreslår at lave en folder der omhandler info og aktiviteter i Thorsborg. Denne folder påtænkes at skulle husstands omdeles.

Kommende bankospil er ved at blive planlagt. For at tilgodese lotteriloven vil man skulle købe et dags medlemskab for at kunne spille med. Dette vil nok komme til at koste 25kr inkl. kaffe/kage.

Fie har anmodet om at komme i radio øst sjælland, for at fortælle om Thorsborg, men har endnu ikke fået svar.