Generalforsamling 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Thorsborg forsamlingshus og Støtteforeningen for Thorsborg forsamlingshus i henhold til vedtægternes § 4, som afholdes

Kærsvænget 2, 4640 Faxe

Tirsdag den 27. februar kl. 19:00

Bestyrelsen vil sørge for kaffe og kage. I baren vil der være mulighed for at købe øl og vand.

Regnskaber ligger til gennemsyn i Thorsborg forsamlingshus fra 19. februar 2024. Kontakt venligst Lone (24 22 57 51) eller Lykke (53 30 26 14).

Generalforsamlingen med følgende dagsorden:

Dagsorden generalforsamling Thorborg Forsamlingshus

 1. Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Godkendelse af budget, herunder kontingent vedtagelse.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af bestyrelse.

7a. Valg af Formand / Kasserer (Formand ulige år / Kasserer lige år).

Kasserer: Lykke Elisabeth Østergaard er villig til genvalg.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand: Philip Rasmussen ønsker ikke genvalg.

 • Valg af suppleanter

Der skal vælges 2 suppleanter.

 • Valg af bilagskontrollør og bilagskontrollør suppleanter

Dorte Larsen trækker sig ikke medlem af Thorsborg.

Steen Kirkeby Pedersen er villig til genvalg som bilagskontrollør suppleant.

 1. Eventuelt.

Vedrørende punkt 6 indstiller bestyrelsen til, at der foretages ændringer af Thorsborg Forsamlingshus´ vedtægter, se vedlagte bilag 1, 2 og 3.

Vedrørende punkt 7-9 er alle selvfølgelige velkommen til at stille op som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og bilagskontrollør.

Forslag og opstilling til bestyrelsen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde på bestyrelsen@thfo.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes.  Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Dagsorden generalforsamling Støtteforeningen for Thorsborg forsamlingshus

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 • Formandens beretning
 • Kassereren aflægger revideret regnskab
 • Indkomne forslag
 • Valg af:
 • Bestyrelse, Lykke Elisabeth Østergaard er villig til genvalg, som kasserer.

Philip Rasmussen ønsker ikke genvalg.

Dorrit Sørensen ønsker ikke genvalg.

Anja Holm ønsker ikke genvalg.

Lone Henriksen er villig til genvalg

Vibeke Stadager er villig til genvalg.

 • Suppleant
 • Bilagskontrollør

Dorte Larsen trækker sig. 

 • Bilagskontrollør suppleant

Steen Kirkeby Pedersen er villig til genvalg som bilagskontrollør suppleant.

 • Eventuelt.

Forslag og opstilling til bestyrelsen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde på bestyrelsen@thfo.dk senest 8 dage før generalforsamlingens afholdes.  Forslagene vil efterfølgende blive eftersendt som supplement til denne indkaldelse.

Forslag til vedtægtsændringer. 

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring i vedtægter for Thorsborg

Forsamlingshus.

Bestyrelsen foreslår følgende for at undgå et stort administrativt arbejde og unødige udgifter.

 § 4 afsnit 3 ændres fra

”Ved særskilt skrivelse til hvert enkelt medlem, eller ved annonce i dagblad”

ændres til

”Ved opslag på hjemmesiden, på sociale medier og på den udvendige opslagstavle på Forsamlingshusets mur.”BILAG 2.

Forslag til vedtægtsændringer. 2

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring i vedtægter for Thorsborg Forsamlingshus.

Bestyrelsen ønsker, med dette forslag, at åbne muligheden for et mere fleksibelt antal af bestyrelsesmedlemmer.

§ 4 afsnit 8 ændres fra

”Generalforsamlingen vælger bestyrelsen der består af tre medlemmer”

til

”Generalforsamlingen vælger bestyrelsen der består af op til 7 medlemmer, dog altid et ulige antal.

Ved 3 medlemmer er 1 bestyrelsesmedlem på valg i ulige år og 2 i lige år.

Ved 5 medlemmer er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 3 i lige år.

Ved 7 medlemmer er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 4 i lige år.

Altid ihukommende at formanden er på valg i ulige år og kasseren i lige år”.

BILAG 3.

Forslag til vedtægtsændringer.  3

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring i vedtægter for Thorsborg

Forsamlingshus.
§ 5 afsnit 2 afsluttes med punktum efter ”konstituerer denne sig”
   så ”med næstformand og sekretær udgår”.

§5 afsnit 3
Vi foreslår at ”mindst 3 bestyrelsesmedlemmer” i anden linje udskiftes med, ”mindst 2 bestyrelsesmedlemmer”.

Hvis der er en bestyrelse på 3, skal de to udover formanden kunne indkalde til møde, grundet demokratisk flertal.